Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden voor Yoga,  Pilates & Mommy Fit Lessen

Annuleringsvoorwaarden voor de events staan per event gespecificeerd in Bsport

Laatst bijgewerkt: 19 februari 2024

1. Annulering en Restitutiebeleid:
1.1. Voorafgaande aankoop: Alle lessen dienen vooraf online te worden aangeschaft via onze website voordat deelname mogelijk is.
1.2. Annulering door deelnemer: Als je je aanmeldt voor een les en besluit deze te annuleren, gelden de volgende regels:

  • Annulering meer dan 24 uur voor aanvang van de les: Je hebt recht om je les te herplannen.
  • Annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de les: Er wordt geen restitutie verleend.

2. Leswijzigingen:
2.1. Wijzigingen door deelnemer: Indien je je wilt aanmelden voor een andere beschikbare les, dien je dit te doen via onze website en binnen de annuleringstermijn zoals vermeld in paragraaf 1.2. Afhankelijk van beschikbaarheid kun je je reservering verplaatsen naar een andere les.

3. Annulering door Instructeur:
3.1. Wijzigingen door instructeur: In zeldzame gevallen kan het nodig zijn dat wij een les annuleren vanwege onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van de instructeur, technische problemen of overmachtssituaties. In dergelijke gevallen zullen we proberen de les te verplaatsen naar een andere datum/tijd. Als dit niet mogelijk is, krijg je de keuze tussen een volledige restitutie of het toepassen van het lesgeld op een toekomstige les.

4. No-shows:
4.1. Niet komen opdagen: Als je niet aanwezig bent bij een les waarvoor je je hebt aangemeld en je hebt niet geannuleerd volgens de voorwaarden vermeld in paragraaf 1.2, wordt er geen restitutie verleend.

5. Contact:
5.1. Neem voor annuleringen, wijzigingen of restitutieverzoeken contact met ons op via grow@houseofbirth.nl of via WhatsApp via 010 31608830.

6. Acceptatie van de Voorwaarden:
6.1. Door een les te boeken en het lesgeld te betalen, ga je akkoord met deze annuleringsvoorwaarden.

Houd er rekening mee dat deze voorwaarden onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. Het wordt aanbevolen om regelmatig deze voorwaarden te controleren voor eventuele updates.

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de vermelde "Laatst bijgewerkt" datum.

---

Cancellation Policy for Yoga and Pilates Classes

Cancellation Policy for other events are written per event in Bsport

Last Updated: 19 februari 2024

1. Cancellation and Refund Policy:
1.1. Pre-purchase requirement: All classes must be purchased in advance through our website before participation is allowed.
1.2. Participant's cancellation: If you sign up for a class and decide to cancel, the following rules apply:

  • Cancellation more than 24 hours before the class starts: You are entitled to reschedule your class.
  • Cancellation less than 24 hours before the class starts: No refund will be granted.

2. Class Changes:
2.1. Participant-initiated changes: If you wish to enroll in a different available class, you must do so through our website and within the cancellation period as mentioned in section 1.2. Based on availability, you can reschedule your reservation for another class.

3. Instructor Cancellation:
3.1. Changes by instructor: In rare cases, we may need to cancel a class due to unforeseen circumstances, such as instructor illness, technical issues, or force majeure situations. In such cases, we will attempt to reschedule the class to another date/time. If this is not possible, you will have the choice between a full refund or applying the class fee to a future class.

4. No-Shows:
4.1. Failure to show up: If you are absent from a class for which you have registered and you haven't canceled according to the terms mentioned in section 1.2, no refund will be granted.

5. Contact:
5.1. For cancellations, changes, or refund requests, please get in touch with us at grow@houseofbirth.nl of via WhatsApp via 010 31608830

6. Acceptance of the Terms:
6.1. By booking a class and making the payment, you agree to these cancellation terms.

Please note that these terms and conditions may be subject to change. It is recommended to review these terms periodically for any updates.

These cancellation terms are effective as of the "Last Updated" date stated.